Wayawîtimihk Kâhcitinikatêwin kiki Wanikiskisiwin Kiskinwahamâkêwin Kistêyihcikâtêwina + (CRADLE+) - Plains Cree

course-tile-header1.png

Pîhci ôma kiskinwahamâkêwin, mosci mâtinamâkêwin maskihkîwiyiniwak (tâpiskôc, tipiyawe sîtoskâkêwin otatoskêwak, nâkatwêyimowêwak mîna âhkami mîkiwâm wîcihiwêwak) natonamwak ta-isi oyakihcikêhk ta-sîtoskâmahk ka-mitoni êyikohk mâmawohkamâtohk mîna sîtoskahk ayisiyiniw ka-ayâcik wanikiskisiwin mîna owîcîwakana.


Kiskinwahamâkêwin Kiskinwahikêwin

Ôma kiskinwahamâkêwin mâtinamâkêw âcimowina ohci kêhtê-ayak ka-ayâcik wanikiskisiwin mîna maskihkîwiyiniwak ka-sîtoskawâcik. Asici ka-wêyôtisîmakahk wîhtamâkêwin mîna kêhciwâk nôkosîstamâkêwina, ka-natonên kiskinawâcihcikâtêwin-kiskêyihtamohiwêwin, pêyakoniwiw-ayisiyiniw nakiskamâkêwin isi wanikiskisiwin nâkatohkâtowin mîna ta- kiskêyihtamin tânisi isi ta-âpacihtâyin kiki tahto kîsikâw nâkatohkâtowin wiyastêwin.

Kiskinwahamâkêwin Kiskêyihtamohiwêwin

Kiskinwahamâkêwin Yahkikin ohci:

Kânata otasihkêwin Kiskinwahamâkêwin kiki Kêhtê-ayak Kanawêyimêwin ita Conestoga Kihci-kiskinwahamâtowin.
Ôma CRADLE mâtahkamikisiwin êwako sôniyâwi-wîcihiwêwin ohci Kihci-Okimânâhk Kânata ohci Nîkânihk Nakacihtâmihiwêwin Kamikohk.

 
Itakihtêw kiki kiskinwahamawâkan: MOSCI

MAHTI PISISKÊYIHTA:

Ôma kiskêyihtamohiwêwin ka-astêk pîhci ôma kiskinwahamâkêwin êwako kiki kiskêyihtamohiwêwin itâpatisiwin piko mîna namôy ta-kî-âhtina onahîkâsow nanâtawihiwêwin ahpôtipiyaw maskihkîwikamik kakêskimiwêwin, ahpô kotak kakêskimiwêwin kiki piko tânima âyimihowin ahpô nâkatohkêwin. Kîspin ki-ayân pîkwêyihtamowina ohci ka- kîhkânâkwahk ahpinêwin, mahtî natonâw nakacihtâw maskihkîwiyiniw. D2L Tasihkêwin êkwa Conestoga Kihci-kiskinwahamâtowin namôya onâkateêyihtamowin kiki, mîna âsônê asênikêw kahkiyaw nâkatêyihtamowin kiki, piko itowahk wiyakihiwêwin ka-ohcipayik ohci âpacihtâwin, mâmiskôcikâtêwin isi, ahpô mamisîwin ohci ôma kiskinwahamâkêwin âpacihcikan.


Pimipayihtâwin paminikâtêw ohci Brightspace

Kîspin nistam ka-kiyokêyin D2L Yôhtênikâtêwin Kiskinwahamâkêwina, ka-kî-masinahison kiki ôma mosci kiskinwahamâkêwin ka-nawasonamin Masinahisowin mâkonikan capasîs. Nistam ka-masinahisoyin pîhci D2L Yôhtênikâtêwin Kiskinwahamâkêwina, ka-kakwêcimikawin ta-yôhtênamin pisiskêyihtamowin mîna ta-nahêyihtamin isi Kiskinwahamâkan Nitawêyihcikêwina ohci Âpacihtâwin.   Kîspin âsay kimasinahison kiki ôma kiskinwahamâkêwin, mahti âkimiso asici ka-ayâhk D2L Yôhtênikâtêwin Kiskinwahamâkêwina nisitawêyihtâkosiwin ta-itohtêyin kâwî isi ôma kiskinwahamâkêwin.

 Mâcihtâwin Kîsikâw: 2023/12/08
 Pônihtâwin Kîsikâw: 2024/12/07
 Iyikohk Tasihkâwin: Nisto tipahikan, mitâtahtomitanawâw kiskinawahamâsowin, kîsihtâ ita ka-tîpakêyimoyin.
 Itakihtêwin: MOSCI

Masinahisowin yôhtênikâtêw isko 2024/12/07.

2498 seats available.
Price: Free